Walne zgromadzenie

 
Termin wyznacza się na:
28 września 2020 r.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YBT S.A.:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2019 r., w sprawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Spółki
zakończonym 31 grudnia 2019 r., podjęcie decyzji w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy YBT S.A.,
5) wolne głosy i wnioski,
6) zamknięcie posiedzenia.

 

 

7.4.20