Walne zgromadzenie

 
Termin wyznacza się na:
29 września 2022 r.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YBT S.A.:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2021 r., w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym Spółki zakończonym 31 grudnia 2021 r
5) Wolne głosy i wnioski.
6) Zamknięcie posiedzenia.
7.4.33